Wego Trade
Description
Wego Trade kompaniýamyza hoş geldiňiz! Biziň kompaniýamyz resmi taýdan Londonda hasaba alyndy. Platformany döretmegiň taryhy täze teňňeleri gözlemek we satyn almak tejribesinde durýar. Şaýy pullary diňe iň ýokary girdeji beren ýagdaýynda satýarys. “Cryptocurrency” soňky döwürde täze teňňeleriň arasynda aýratyn meşhurlyk gazandy. Mysal üçin, iň meşhur bitcoin indi çalt ýokary galmaýar, öz gezeginde täze teňňeler has girdeji gazanýar. Kompaniýamyzyň artykmaçlyklary näme? Maýa goýujylara haýsydyr bir söwda tejribesi bolmaly we her gün täze teňňe gözlemeli däl. Pul gazanmak üçin özboluşly gural döretmegi makul bildik. Kompaniýa döredilmezden ozal uly söwda tejribämiz bardy we mynasyp girdejimiz bardy. Galyberse-de, söwdagärler toparymyz mümkinçilikleri, maýa dolanyşygyny giňeltmek we maýadarlara biziň bilen pul gazanmak mümkinçiligini bermek kararyna geldi. Esasy artykmaçlygy, ätiýaçlygymyzyň köp bolmagy we komissiýalarda az ýitirilmegi, mümkinçilikleri giňeltmek we maýadarlaryň kömegi bilen has köp täze teňňe satyn almakdyr. Şeýle hem has uly topar ýygnap, täze ugurlara hereket edip, has köp teňňe gözläp, ferma satyn alyp, hatda täze teňňeleri hem çykaryp bileris!
Investment plans
Profit Period
2% 1 day
0.12% 1 hour
Options
Rating 3.22
Start date 2021-07-24 (54 days)
Minimum deposit 20
Referral program 3%, 2.5%, 1.5%, 1%, 0.5%
Payment systems
Chat