Partners
Description
Quản lý vốn và đầu tư là một thách thức mà nhiều công ty phải đối mặt, nhưng rất ít công ty giải quyết thành công. Các chiến lược và cơ chế thị trường tài chính rất phức tạp và đòi hỏi phải được đào tạo và thực hành rộng rãi. TOP INCOME là một tổ chức gồm các chuyên gia cấp cao có kinh nghiệm quản lý tài sản tốt và thành công. Sự phát triển của thị trường tiền điện tử có một hứa hẹn to lớn. Nhiều quốc gia đã và đang suy nghĩ về việc tạo ra tiền điện tử của riêng họ. Tất cả điều này mở ra khả năng vô hạn.
Investment plans
Profit Period
24% 20 days
42% 30 days
64% 40 days
Options
Rating 3.35
Start date 2021-05-20 (123 days)
Minimum deposit 10
Referral program 5%, 2.5%, 0.5%, 0.3%
Payment systems
Chat