PSRICOIN LTD
Description
Nền tảng AI của psricoin cung cấp các gói đầu tư sẽ tạo ra lợi nhuận hàng giờ đều đặn cho bạn. Các gói này bao gồm các khoản đầu tư vào nhiều lĩnh vực (đa dạng hóa) để giảm thiểu rủi ro và đạt được các khoản thu nhập hàng giờ đều đặn và an toàn.
Investment plans
Profit Period
105% 24 hours
Options
Rating 1.51
Start date 2021-06-10 (3 days)
Minimum deposit 10
Referral program 2.5%, 1.5%, 1%, 1%
Site languages
Payment systems
Chat