Golds Trade
Description
2006-njy ýylda maýa goýum bazaryny basyp almak niýeti bilen Londonda ilkinji ofisimizi açdyk. Ilkibaşda mynasyp maýa eýe bolup, Angliýanyň iň gowy uniwersitetleri tarapyndan döredilen we bir stockada tejribesi bolan ajaýyp hyzmatdaşlar toparyny we pikirdeş adamlary saýlap bildik. Eýýäm 2008-nji ýylda Nýu-Yorkorkda ofis açdyk we Nýu-Yorkork bir Stockasyna (NYSE) işjeň gatnaşdyk we käbir pudaklarda üstünlikli söwda amallarynda öňdebaryjy bolduk. 2011-nji ýylda kompaniýanyň emlägi 4,5 milliard ABŞ dollaryndan geçdi. Kompaniýanyň işgärleri we hyzmatdaşlaryň sany köpeldi we 2013-nji ýyla çenli Şanhaýda, Singapurda, Dubaýda we Frankfurtda uly şahamçalarymyz we golçur kärhanalarymyz bardy. Bir stocka, ýagny bir exchangalar IT tehnologiýalary ugrunda yzygiderli ösýär. Kriptokurluşlaryň döremegi dünýä ykdysadyýetini we umuman alyp barýan işini hemişe üýtgedi. Elektron platformalaryň peýda bolmagy, günde 24 sagat onlaýn söwda etmäge mümkinçilik berýänligi sebäpli, bir marketanyň ösüşinde täsirli böküş etdi. Gymmatly kagyzlar bazarynda söwda etmekde köp ýyllyk tejribe we ajaýyp hünärmenler topary bize GoldsTrade innowasion onlaýn platformamyzy ösdürmäge we döretmäge kömek etdi. IT hünärmenlerimiz platforma döretmek üçin köp tagalla etdiler, sebäbi söwda amallary wagtynda işde we howpsuzlykda ileri tutulýan ugurdy. Maýa goýum GoldsTrade platformasy bilen işlemek we biziň hyzmatdaşymyz bolmak bilen, maliýe guramasy hökmünde maýa goýum bazarynda ýüze çykýan töwekgelçiliklere düşünýändigimiz sebäpli, emläkleriňiziň howpsuzlygyna we howpsuzlygyna arkaýyn bolup bilersiňiz. Hünärmenlerimiz, emlägiňizi girdejili maýa goýmaga kömek eder we goldaw toparymyz hemişe soraglaryňyza jogap berer. Kompaniýamyz işjeň ösýär we “App Store” -da we “Google Play” -iň goldawy bilen “GoldsTrade” ykjam programmasynyň çykarylmagy 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginde meýilleşdirilýär. Bu programma dünýäniň islendik ýerinden aktiwleriňize we girdejileriňize gözegçilik etmäge kömek eder. “Cryptocurrency” bazarynda işjeň oýunçy bolmak we iň uly IT kompaniýalarynyň biri bilen şertnama baglaşmak bilen, öz “cryptocurrency GTRcoin” -iň çykarylmagynyň üstünde işleýäris.
Investment plans
Profit Period
14% 20 days
Options
Rating 3.85
Start date 2021-09-01 (26 days)
Minimum deposit 10
Referral program 3%, 2%, 1%, 0.5%, 0.5%
Payment systems
Chat