EvolveBet
Description
“EvolveBet” maýa goýum platformasy, ýeterlik möhletde berk passiw girdeji gazanmaga mümkinçilik berýär. Oýun biznesine maýa goýmak bilen ýeňiş gazanarsyňyz. BIZ KIM? TERJIME EDIP BOLUN, onlaýn oýun pudagynyň gülläp ösýändigi täzelik däl. Adamlar fiziki kazinolara ýetmek bilen baglanyşykly kynçylyklara aňsat girmegi makul bilýärler. Şonuň üçin EvolveBet humar pudagyna ünsi jemlemegi karar etdi. EvolveBet, onlaýn humar oýunlary bilen baglanyşykly dürli onlaýn hyzmatlary ýola goýmak we öňe sürmek üçin serişdeleri ýygnaýan maýa goýum platformasydyr. Bu diýseň girdejili iş, şonuň üçin platforma, toparyň agzalary we maýadarlar üçin ýeňiş gazanmak ýagdaýy. Has takygy, “UpUpBet” oýun onlaýn platformasyny mahabatlandyrmak üçin “EvolveBet” döredildi. Bu, eýýäm girdeji getirýänligi sebäpli, gaty höwesli bir taslama we her gezek optimizasiýa edilişine buýsanýarys. Onlaýn UpUpBet platformasyny tanatmak we optimizirlemek üçin serişdeleri ýygnaýarys. Maýa goýujylardan alýan pullarymyz paýlanýar we paýhasly ulanylýar. Diňe UpUpBet platformasyny öňe sürmek üçin tygşytly serişdeleri ulanýarys. Maýa goýumçylarymyzyň girdejilerinden kanagatlanýandyklaryna we asuda bolandyklaryna göz ýetirmek üçin şertnamada görkezilen belli senelerde diwidend töleýäris. Töleg hökmünde cryptocurrency ulanýandygymyz üçin dünýäniň islendik künjeginden gelen maýadarlar bilen hyzmatdaşlyga açyk. EvolveBet PTY LTD, potensialymyz üçin has amatly bolmagy üçin taslamamyza maýa goýmak üçin dürli görnüşli kriptografik walýutalary hödürleýär.
Investment plans
Profit Period
147% 7 days
288% 180 days
Options
Rating 3.72
Start date 2021-05-15 (124 days)
Minimum deposit 500.00112
Referral program 4%, 1%, 0.5%
Payment systems
Chat