CARFOXES
Description
ABŞ-nyň awtoulag auksionlarynyň taryhy 75 ýyldan gowrak dowam edýär. Häzirki wagtda bazaryň dinamiki ösýän segmenti bolup, az ähmiýete eýe däl we ýylsaýyn meşhur bolýar. Soňky 10 ýylda ABŞ-da we Kanadada auksionlarda satyn alnan awtoulaglara bu ýurtlardan has köp isleg bildirildi. Içerki sarp ediş bazaryndaky ägirt uly isleg beýleki ýurtlardan awtoulag sarp edijileriniň islegi bilen goşuldy. Auksionda ulag satyn alanyňyzda, potensial awtoulag eýesi model, tehniki ýagdaýy we kabul ederlikli bahasy taýdan giň saýlawy saýlaýar. Birmeňzeş konfigurasiýa we şertdäki awtoulagyň bahasynyň birnäçe ýüzden birnäçe müň dollara çenli bolup biljekdigini bellemelidiris. # Bu bahanyň ýaýramagynyň sebäbi, dünýäniň dürli künjeklerinden alyjylary halaýan awtoulagyna onlaýn jedeller goýup we bu loty satyn almak hukugy üçin öz aralarynda bäsleşip bilýän alyjylaryň tolgunmagydyr. Şeýlelik bilen, başlangyç bahasy birnäçe esse ýokarlandyrylyp bilner! Bu geň däldir, sebäbi dürli ýurtlardaky awtoulaglaryň bahasy dürli-dürli we her bir alyjynyň bir ýa-da başga bir awtoulag satyn almaga taýyn bolan iň ýokary bahasy bar.
Investment plans
Profit Period
1% 2 days
5.6% 7 days
18% 15 days
35% 25 days
160% 40 days
180% 60 days
Options
Rating 4.15
Start date 2021-09-01 (26 days)
Minimum deposit 50
Referral program 310%, 5%, 4%
Payment systems
Chat