Car Company
Description
Bằng cách thu hút đầu tư từ
các cá nhân, chúng tôi chia sẻ với mỗi người trong số các bạn không chỉ cơ hội để
kiếm tiền từ một công việc kinh doanh có lợi nhuận cao, nhưng cũng là một phần của
chính công ty đang tìm cách trở thành công ty dẫn đầu thị trường! Chúng tôi tạo ra
các điều kiện hấp dẫn cho các nhà đầu tư của chúng tôi và cho thấy kết quả xuất sắc,
phấn đấu để mở rộng quy mô kinh doanh của chúng tôi.
Investment plans
Profit Period
0.8% 1 day
Options
Rating 4.4
Start date 2004-04-20 (6362 days)
Minimum deposit 10
Referral program 5%, 4%, 3%, 1%, 1%
Payment systems
Chat