BitAldar
Description
“Bitaldar” -a hoş geldiňiz, “Forex” bazaryna we “Cryptocurrency” pudaklaryna ünsi jemleýän bir topar kompaniýa. Biziň maksadymyz, daşary ýurt walýuta bir Exchangeasy (Forex) we Cryptocurrency alyş-çalyş bazarlaryndaky işjeňlikden iň oňat gaýdyp gelmek. Häzirki zaman “Cloud Mining” platformasy bilen onlaýn Forex söwda we “Cryptocurrency” söwda dünýäsine girmegi makul bilýän bolsaňyz, dogry usulyňyz bilen meşgullanarsyňyz. “BitAldar” bilen maýa goýumlar - “Soley” hyzmat meýdançasyndaky arzan we ygtybarly. Toparymyz, alyjylarymyzyň hersiniň gözüni alýandygyna we maýa goýum karýerasynyň dowamynda ajaýyp üstünliklere we ösüşlere ýetýändigine göz ýetirmek üçin tükeniksiz işleýär. “BitAldar” - “Soley” siziň hyzmatyňyzda 2015-nji ýyldan bäri işleýän we ajaýyp netijelere eýe bolan maýa goýum gaznasydyr. Söwdagärlerimiziň we maliýe geňeşçilerimiziň tejribesi we başarnyklary, maýa goýum gaznasynyň üstünliginiň açarydyr. Karýeramyzyň dowamynda her bir halk iň ýokary derejede maýa goýumlaryny dolandyrdy we ajaýyp başarnyklar we düýpli tejribe üçin berk at döretdi. Söwda, analitika, marketing, in engineeringenerçilik, hukuk we dolandyryş ölçeg bölüminden başga-da, maliýe planetasy we birleşdirilen ugurlar boýunça çak edilýän işgärlerimiz we has berk geňeşçilerimiz. Hünärmenlerimiziň ölçeg birliginiň işi netijesinde gazanylan girdejiler gaznanyň we hususy maýadarlaryň, alyjylarymyzyň arasynda deň paýlanýar.
Investment plans
Profit Period
212.4% 30 days
Options
Rating 4.26
Start date 2021-07-19 (10 days)
Minimum deposit 20
Referral program 7%, 3%, 1%
Payment systems
Chat