AXXIMUM
Description
2% Sau 1 ngày Rút tiền và lãi sau 24 giờ. 3% hàng ngày trong 5 ngày Lãi suất rút mỗi ngày, phần chính của khoản tiền gửi vào cuối kỳ hạn. Lãi 7% rút mỗi ngày, phần chính gửi cuối kỳ.
Investment plans
Profit Period
102% 1 day
15% 5 days
0% 0 day
Options
Rating 4.27
Start date 2021-09-09 (14 days)
Minimum deposit 20
Referral program 210%
Payment systems
Chat